Hreskova_Holokaust - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Holokaust ako morálny a spoločenský problém
 
Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu sa dňa 29. januára 2020, pod organizačnou záštitou Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr, konala na pôde Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre prednáška významného slovenského historika Dr. Ivana Kamenca (Historický ústav SAV v Bratislave) na tému Holokaust ako morálny a spoločenský problém.
 
V rámci prednášky boli nastolené témy ako fenomén holokaustu v historiografii, v umeleckej tvorbe a vo vedomí slovenskej spoločnosti: „Holokaust je nielen témou historickou, ale aj morálnou; nie len to, čo bolo, ale aj to, čo je. Nemožno ho chápať len ako problém obetí, ale stále tu bol, je, aj bude problém spoločenský.
 
Jednou z oblastí reflektovania holokaustu v spoločnosti je aj neobyčajne citlivý problém právnej, politickej a morálnej zodpovednosti. Historik Ivan Kamenec priblížil aj mechanizmy antisemitskej politiky, jej slovenské špecifiká, iniciátorov, realizátorov i odporcov, no najmä tragický osud Židov. Vymedzil štyri špecifiká holokaustu na Slovensku. Za prvé zo špecifík považuje korene antisemitizmu, ktoré sa delia na nacionálny, náboženský, sociálny a hospodársky antisemitizmus. Za druhé špecifikum považuje riešenie židovskej otázky, ktoré sa nezdôvodňovalo kresťanským učením nikde inde v Európe len u nás. Tretím špecifikom boli výnimky pri vydávaní protižidovských noriem, zakotvené v legislatíve, pričom nikde nebolo toľko výnimiek ako na Slovensku. Išlo napríklad o pracovné výnimky. Štvrté špecifikum je ocenenie Spravodlivý medzi národmi, ktoré sa každoročne udeľuje osobám nežidovského pôvodu, ktorí prispeli k záchrane Židov pred holokaustom. Až 700 občanov Slovenskej republiky získalo toto ocenenie.
 
Téma prednášky, rovnako ako aj pútavé rozprávanie Ivana Kamenca, podnietila zúčastnených k plodnej diskusii. Zaujímali sa o aktuálnu problematiku narastajúcich fašistických nálad medzi mladými ľuďmi, o stále pretrvávajúci antisemitizmus na Slovensku, predsudky i stereotypy voči Židom.
Text: Mgr. Sylvia Hrešková
Foto: Jana Micháliková
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah