Nové knihy - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Laurinská 2, 815 08 Bratislava
Podujatia z verejných
zdrojov podporil Fond
na podporu umenia
Prejsť na obsah
Anton Lauček: Päť dní Vendelína Michajloviča
Kniha Antona Laučeka vypovedá o fragmentoch zo života významného slovenského misionára Vendelína Javorku, ktorý trpel v sovietskych koncentrákoch desať rokov. Autor literárne stvárnil päť dní zo života kňaza, prežitých na rôznych miestach: Ružomberok, Rím, Moskva, gulag, Žilina. Názov knihy je alúziou na Solženicynovu prózu Jeden deň Ivana Denisoviča.
Vendelína Javorku (1882 – 1966) v knihe predstavuje ...
Anton Uherík: Príbehy a poznanie
Život, v tom najširšom slova zmysle prebieha v príbehoch, a to zákonite a odjakživa. A v týchto príbehoch je súčasne skryté – i keď limitované – poznanie sveta. Príbehy formujú našu osobnosť, našu identitu, náš charakter a morálku. Autor Anton Uherík v knihe hovorí o príbehoch, ktoré sa odohrali počas deväťdesiatich rokoch jeho života.
Príbehy si nevymýšľa, ale hovorí o nich  nielen ako pozorovateľ, ale aj ako ich aktér. V knihe prináša príbehy z jeho rodnej obce Malé Dvorany...
 
Zvonko Taneski: Poetika dislokácie
(Komparatistické sondy k migráciám v južnoslovanských literatúrach po roku 1989)
Vo vydavateľstve Univerzity Komenského v Bratislave vychádza vedecká monografia Poetika dislokácie – Komparatistické sondy k migráciám v južnoslovanských literatúrach po roku 1989. Jadrom vedeckej monografie je systematický výskum faktografickej prítomnosti južnoslovanských literatúr na Slovensku (v abecednom poradí: bosnianskej, bulharskej, čiernohorskej, chorvátskej, macedónskej, slovinskej a srbskej) z hľadiska poetiky dislokácie, predstavenie problematiky literárnej migrácie...

Martin Prebudila: Všetko je svetlo
Martin Prebudila sa narodil v roku 1960 v Obrenovci (Srbsko), žije a tvorí v Starej Pazove a pracuje v Novom Sade. Vyšlo mu sedem básnických zbierok, napísal aj dve knihy poviedok a dva romány. V roku autorovho životného jubilea vychádza kniha s jeho vybranými a novými básňami pod mnohovýznamovým názvom Všetko je svetlo. Nie náhodou sú v úvode zbierky ako motto uvedené slová veľkého mága svetla a centrizmu, zakladateľa slávnej skupiny Mediala Leonida Šejku o „Svetle úplnom, nikým videnom“...
Madeline Vadkerty: Slovutný pán prezident
Američanka žijúca v Bratislave Madeline Vadkerty vypátrala v slovenských archívoch stovky osobných listov adresovaných prezidentovi, ktoré nám ponúkajú neznámy obraz holokaustu na Slovensku. Holokaust sa neodohral len v dobytčích vagónoch a plynových komorách táborov smrti. Prvé dejstvá prebiehali v tichej beznádeji za zatvorenými dverami bytov, tam, kde nešťastní a ponížení ľudia písali svoje zúfalé prosby prezidentovi Tisovi. Očakávali od neho...
Ján Zambor: Brána
V novej básnickej zbierke Brána Ján Zambor prichádza so silnejúcimi existenciálnymi rozmermi a s novými tematickými a výrazovými polohami. Popri zreteľnom skúsenostnom východisku, vlastnom i osvojenom, ju charakterizuje dôraz na stavebnosť básne a širšia výrazová škála tvorivo korešpondujúca s jeho prekladovým a literárnovedným poznávaním poézie. Autor ponúka najmä výpoveď o situácii, o správaní človeka i o úsilí položeniu čeliť. Zbierku ilustroval Ľudovít Hološka. Vyšla vo vydavateľstve Skalná ruža.
Vlasta Jaksicsová: Čas Herodes alebo šťastný vek?
Kniha historičky Vlasty Jaksicsovej predstavuje výber publikovaných starších, novších i nepublikovaných vedeckých štúdií, článkov, esejí a statí za posledné desaťročie. Vychádza v rámci edície „slovenskej historiografie“ na pôde jej materského pracoviska, Historického ústavu SAV. Tematika Jaksicsovej monografie je situovaná do problémového poľa kultúrnej histórie, v užšom vymedzení: histórie slovenskej modernej kultúry...
Dana Podracká: Strážca zadných dvier
Dana Podracká rozprávku nerozpráva, ocitne sa v nej. Do rozprávky možno  vstúpiť iba tam, kde pre nás všetko začalo.
Chlapca so svietiacim korálikom stretá v Banskej Štiavnici. Ukáže jej mapu poslania: Mapa poslania je o stretnutiach. Každé stretnutie je dôležité. Inak sa poslanie nenaplní. Danka rozprávku spriada z poézie.
Autorka je mladšou sestrou Carla Sanburga a jeho rozprávok z krajiny Rootabogo. Keď prehovorí démon, poézia sa mení v nonsens podobný postavičkám z Alice v ríši divov. Poézia a nonsens...
Dana Podracká: Hlbiny slovenskej identity
Z identity sa nedá vystúpiť ani utiecť, pretože tvorí stred našej integrity. Eseje Dany Podrackej načierajú do hlbín slovenskej identity. Originalita kultúry má svoju tvár, za ktorou sa ukrývajú známe i neznáme tváre histórie. Autorku zaujímajú myšlienky, postoje a činy tých, ktorí sa spolupodieľali na duchovných dejinách Slovákov. Nepostupuje lineárne, ale cez okruhy tém ako sú zranenia identity, mentálne obrazy, archetypy prežitia či identita online – od Tatarkovej Obce božej do Dobšinského archetypy prežitia, od tajomných znakov na krasliciach z Polichna po evanjelium podľa Hviezdoslava, od chazarskej polemiky po bytie s avatarmi v kyberpriestore.
Anton Uherík: Hodné zapamätania
Obsahom knihy sú informácie o vedeckom poznaní sveta vôbec, ale aj o jeho limitoch, možnostiach a obmedzeniach. Osobitná pozornosť je venovaná poznaniu človeka ako ľudskej bytosti, a to v širokých životných súvislostiach. Autor knihy sa viac ako pol storočia uvedenej problematike venoval na pôde Slovenskej akadémie vied. Celý život bojuje proti pavede a bulváru, ktorého cieľom je čitateľa iba zaujať senzáciou, ale nedať mu serióznu informáciu o určitom poznatku. Je proti nevedeckej interpretácii a neoprávnenej generalizácii neoverených poznatkov. Preto aj celý obsah knihy je poznačený týmito...
Ivan Kamenec: Po stopách tragédie
Priekopnícka historiografická práca o holokauste na Slovensku – kniha slovenského historika Ivana Kamenca Po stopách tragédie vychádza v druhom rozšírenom a doplnenom vydaní vo vydavateľstve Premedia (2020). Opisuje deštrukciu židovskej komunity na Slovensku počas holokaustu, zaoberá sa vznikom a vývinom protižidovských rasových zákonov v období rokov 1939 až 1945, getoizáciou a deportáciami. Táto dôkladná a komplexná historická štúdia je otvoreným protestom proti násilníckemu pošliapaniu občianskych a ľudských práv. Na svoje prvé vydanie si musela počkať...
Friedrich Schiller: Bohovia Grécka
Zbierka básní nemeckého básnika Friedricha Schillera Bohovia Grécka vyšla vo výbere a v preklade Ladislava Šimona, vydalo ju vydavateľstvo LN Studňa. Knihu ilustroval Dušan Srvátka.
Prekladateľ Ladislav Šimon povedal, že keď sa mu naskytla príležitosť, po prekladoch z poézie Friedricha Hölderlina, Johanna Wolfganga Goetheho a Heinricha Heineho, siahol aj po poézii Friedricha Schillera. „Bol to nezabudnuteľný zápas. Ku každému Schillerovmu textu som sa usiloval nadobudnúť čo najbližší vzťah...
Erik Jakub Groch: Druhá naivita
Erik Jakub Groch je výrazný predstaviteľ slovenskej ponovembrovej lyriky; na prelome milénií invenčne ovplyvnil najmä formovanie modernej spirituálnej výpovede. Jeho zbierka Druhá naivita. Zobrané a nové básne a príbehy (2005) bola v ankete PLAV-u (Platforma pre literatúru a výskum) Tri desaťročia slovenskej literatúry (1989 – 2019) vyhodnotená ako jedno z kľúčových diel tohto obdobia. Neprvoplánovo upriamuje pozornosť na javy ako elementárnosť, blízkosť, obnažovanie, rozjasňovanie či odovzdanosť. Prenikavou básnickou dikciou komunikuje napätie medzi jednoduchým a zložitým, bezprostredným a reflekktovaným v skúsenosti i v jazyku...
Zborník príspevkov k jubileu Márie Bátorovej Komplexnosť tvorivosti
Editorky Renáta Bojničanová a Tamara Šimončíková-Heribanová, VEDA, vyd. SAV, 2020
V predvečer životného jubilea spisovateľky a literárnej vedkyne prof. PhDr. Márie Bátorovej, DrSc. vychádza zborník príspevkov s názvom Komplexnosť tvorivosti, ktorý vo vydavateľstve Veda vydal Ústav svetovej literatúry SAV v spolupráci so Slovenským centrom PEN. Spojenie týchto dvoch inštitúcií do spoločného diela prinieslo publikáciu, ktorá  vystihuje komplexnosť osobnosti Márie Bátorovej...
Ján Zambor interpretuje Sama Bohdana Hroboňa
Kniha Samo Bohdan Hroboň: Prosbopej slovenského chorľavca žobráka. V interpretácii Jána Zambora (LIC 2020) prináša v úplnosti a v novej textologickej konkretizácii autorovu rovnomennú rozsiahlu skladbu, z ktorej vyšla vo výberoch V. Kovalčíka (Iskrice, 1990) a E. Hlebu (Slovenské iskrice, 1991) iba prvá časť,  Zamborovu analyticko-interpretačnú štúdiu, edično-textologické poznámky a slovníček...
Denisa Fulmeková: Agáta
V Pyspekách, dnes známe ako Podunajské Biskupice, žije mladá žena, ktorá dráždi svojím netradičným manželstvom. Navyše je to dcéra matky-nehanebnice, ktorá kedysi opustila svojho muža i deti kvôli milencovi a uvrhla tak rodinu do obrovskej hanby. A je tu ešte čosi: i keď sa ľudia venujú bylinkárstvu a domácej mágii celkom bežne, je to práve Agáta, na ktorú sa zameria človek, čo sa chce pred vrchnosťou blysnúť úspešným lovom na čarodejnice. Píše sa totiž letopočet 1602 a kat už stavia hranicu.
Tomáš Straka: Spievam
(vyd. FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, 2020. Ilustrácie Helmut Bistika)
Kniha básní a slamov Spievam je knihou zrodenou z tohto, a do tohto zvíchreného, neistého času. Tomáš Straka v nej prehovára priam prorocky, ako hlas volajúceho na púšti, burcujúci a prelamujúci tvrdé krovky ľudskej ľahostajnosti a otupenia. Takáto je báseň Ján a Martina, ktorá zaznela na protestoch Za slušné Slovensko a pri odhalení pamätníka moderným mučeníkom tejto doby. Básnická reč knihy je provokatívna...
Erik Ondrejička: Volanie
(vyd. PETRUS, 2020)
 Básnik Erik Ondrejička až vo svojej desiatej zbierke poézie pristúpil ku knižnému publikovaniu básní, v ktorých nepoužil klasickú zvukovú výstavbu verša. Rýmy sa v nej vyskytujú iba výnimočne, na zdôraznenie cyklickosti niektorých procesov. Zbierka nadväzuje na filozofický a kontemplatívny rozmer Ondrejičkovej lyriky. Predovšetkým sa zvýrazňuje jeho schopnosť pomenovať aj tie javy sveta a stavy človeka, ktoré sa inak ako poéziou vyjadriť nedajú. Básne, z ktorých viaceré publikovali renomované európske aj slovenské literárne časopisy...
Pokračovanie

Erik Ondrejička: Za jedinou vetou
(vyd. Ikar, 2020. Ilustrácie Karol Felix)
Jeden z najvýznamnejších básnikov súčasnej strednej generácie Erik Ondrejička sa vyprofiloval na básnika filozofa, no vo svojej tvorbe sa často venuje aj večnej téme partnerskej lásky.
Na prstoch mi nosíš teplé konce snov a ty si v nich prvou slepou pocestnou...“
Vo vydavateľstve Ikar vydal výber z Ondrejičkovej ľúbostnej poézie, ktorý v siedmich poetických celkoch reflektuje jej podoby od prvých čistých pocitov až po lásku, ktorá spolu s partnermi starne. Výber obsahuje 73 básní...
Návrat na obsah