Gallik_Zilka - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Dar a bremeno dvojitej identity Tibora Žilku
 
Čerstvou novinkou na knižnom trhu je kniha rozhovorov s významným univerzitným profesorom a literárnym vedcom Tiborom Žilkom, ktorá vyšla pod názvom Dar a bremeno dvojitej identity (2021) v Literárnom informačnom centre a jej autorom je uznávaný slovenský spisovateľ Anton Baláž. Obaja sú zároveň členmi Klubu nezávislých spisovateľov a ich vyše dvojročná spolupráca na uvedenej knižke prináša čitateľom veľmi zaujímavo spracovaný životný a profesijný príbeh Tibora Žilku. Veď ako prezrádza už popis na zadnom obale knihy, z maďarského chlapca zo slovenského pohraničia sa stal úspešný literárny vedec, ktorý je medzinárodne uznávanou autoritou vo svojom odbore.
Tibor Žilka patrí ku generácii, ktorá sa narodila na počiatku druhej svetovej vojnovej kataklizmy, na ktorú si – hoci bol vtom čase malý chlapec – živo spomína. Rozhovory s Tiborom Žilkom prinášajú bohaté informácie o jeho školských rokoch, stretnutiach a priateľstvách s mnohými domácimi i zahraničnými autorskými osobnosťami, napr. Ladislavom Ballekom, ďalej so spisovateľmi, ktorých literárni kritici zaradili do skupiny Generácia 56, alebo Generácia Mladej tvorby, s kresťanským mysliteľom a esejistom Pavlom Straussom, ale aj s významnými literárnymi vedcami z Kabinetu literárnej komunikácie v Nitre (F. Miko, A. Popovič, J. Kopál a i.), na zrode ktorého sa podieľal i on.
Tibor Žilka si zaspomínal aj na tvrdé normalizačné časy, ale i krásne rodinné zázemie, ktoré si vybudoval spoločne s manželkou Martou, univerzitnou profesorkou a odborníčkou v oblasti mediálnej kultúry, estetiky a literatúry pre deti a mládež. Spoločne vychovali dvoch mimoriadne úspešných synov. Rozhovoril sa aj o svojej mimoriadne úspešnej kariére, ktorá pokračovala i po roku 1989, ako sa vo funkcii prodekana a prorektora podieľal na pretváraní prepolitizovaného univerzitného systému, zaťaženého komunistickou minulosťou, čo sa mu spoločne s ďalšími osobnosťami, napr. s dekanom Pedagogickej fakulty v Nitre a neskorším rektorom UKF v Nitre Petrom Libom či s pátrom Jozefom Opralom, napokon aj podarilo. Dôležitú kapitolu v jeho živote prinieslo i pôsobenie na univerzite v Maďarsku a neskôr aj na nitrianskej Fakulte stredoeurópskych štúdií UKF, kde niekoľko rokov pôsobil vo funkcii riaditeľa Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr.
Mnoho ďalších nesmierne zaujímavých informácií sa však môžu čitatelia dozvedieť nielen z knihy, ale aj prostredníctvom besied s Tiborom Žilkom a Antonom Balážom, ktoré sa pripravujú na sklonku tohto roka, medzi nimi i na besede 16. novembra 2021 o 11:00 hod. (na Fakulte stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre), na ktorú sa môžu záujemci pripojiť prostredníctvom linku: https://meet.ukf.sk/Darabremenodvojitejidentity
Do pozornosti dávame i video, ktorého autorkou je dokumentaristka Katarína Jonisová a vzniklo pre knižný veľtrh Bibliotéka: https://www.youtube.com/watch?v=NPwJgns-t3w
Ján Gallik   
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah