Aktuality - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Cena Miroslava Ivanova pre Rudolfa Dobiáša
Vo štvrtok 6.6.2024 v knižnici Václava Havla v Prahe udeľoval Klub autorov literatúry faktu Ceny Miroslava Ivanova. Spisovateľ Rudolf Dobiáš bol ocenený za trvalý prínos českej a slovenskej literatúre faktu.
Slávnostný príhovor prečítal historik Dr. Vojtech Čelko. Cenu za Rudolfa Dobiáša prevzala jeho vnučka.
V Kežmarku srdcom i tvorbou - Jubilantka Nora Baráthová
Len som sa chystal v mene Klubu nezávislých spisovateľov napísať Nore Baráthovej (narodila sa 7. júna 1944 v Kežmarku) pár milých a uznanlivých viet k jej vzácnemu životnému jubileu, keď mi 23. mája prišiel od nej tento mejl: „ Pozdravujem spod Tatier. Práve som dočítala Môj príbeh... Blahoželám! Vynikajúca kniha,  podobne ako Krčméry alebo Tábor... Vďaka za krásne chvíle. Prajem veľa zdravia! Nora Baráthová“.
Bol som, samozrejme, potešený, ale i prekvapený – v našej dlhoročnej  klubovej kolegyni, s ktorou sme naposledy komunikovali v roku 2015, keď sme jej udelili Prémiu KNS...
Bol taký rozprávkár...
Keď Marián Milčák predsedníčke nášho klubu oznámil, že ich otec  Ján Milčák, nezabudnuteľný rozprávkár a úspešný autor rozhlasových hier 28. mája 2024, večer o 19-tej hodine „posilnený Telom Kristovým a zaopatrený sviatosťami vo veku 89 rokov odišiel do večnosti“, nemohol som si nespomenúť na naše stretnutia na festivaloch pôvodnej rozhlasovej tvorby v Dome umenia v Piešťanoch v osemdesiatych rokoch uplynulého storočia. Býval ich tichým účastníkom, najčastejšie v spoločnosti generačného súputníka, rovnako rozprávkára a autora hier pre deti a mládež Ruda Dobiáša. A musím pripojiť a meno Jána Beňa, tretieho z tejto nezabudnuteľnej,generačne blízkej Trojruže rozprávkárov, ktorí natrvalo obohatili slovenskú detskú literatúru. Všetci traja patrili aj k zakladajúcim členom Klubu nezávislých spisovateľov...
V kaviarni Lepší príbeh 22. mája 2024 vo sfére nekonečna
Detaily nesplynú, detaily vytvoria svetlo. Čriepky sú predurčené, aby vytvorili lampu. Lampa má tvar kruhu, rozbiehajúceho sa v istom predurčenom bode do inej dimenzie.
Všetko presne zapadá jedno do druhého, dimenzia presahuje priestor, nehmotné slová majú váhu, ľahkosť a ťarcha - belasé krídla...
S Táňou ideme po "klube" do Jamy. Kedysi bola Jama cyklistická dráha. Teraz je ovál plný levandule a obrovských červených makov,  jeden z nich,  prvý rozkvitnutý spečatil kontúry nášho klubového stretnutia na pozvánke.
Vďaka, milý Janko Gavura za sprevádzanie stretnutím s Deniskou Fulmekovou a Tiborom Žilkom pri jej knihe  Pohyb v uzavretom kruhu a s Ali Brindovou a jej očarujúcou poéziou nekonečna...
Vďaka Vám z "Lepšieho príbehu" - vesmírnej lode, ústretovo letiacej s nami cez VIVO k (v) beztiažovej sfére.
Juraj Šebesta - šesťdesiatnik
Našim druhým májovým jubilantom (nar. 18. 5. 1964 v Bratislave) je prozaik, teatrológ, prekladateľ a dlhoročný riaditeľ Mestskej knižnice v Bratislave Juraj Šebesta. Na Filozofickej fakulte UK vyštudoval estetikua divadelnú vedu, pôsobil na Katedre divadelnej vedy VŠMÚ, kde v rámci doktorandského štúdia mu Fulbrightova nadácia umožnila študijný pobyt v USA v školskom roku 1995/1996, ktorý potom zúročil počas pôsobenia v Divadelnom ústave.
Pôsobil tu ako editor projektu Svetová dráma a prekladov hier slovenských dramatikovdo angličtiny. Vyšli v rokoch 1999 – 2004 v piatich zväzkoch pod názvom Contemporary Slovak Drama 1 – 5. Tento ojedinelý edičný počin vznikol v čase, keď Divadelný ústav viedla Silvia Hroncová (nedávno sme ju poznali ako ministerku kultúry a zrejme nadlho budeme ľutovať, že túto funkciu mohla vykonávať krátky čas) a práve vďaka jej pochopeniu tu Juraj Šebesta vydal...
Mladojubilant Jubilant Erik Ondrejička
Básnik a geodet Erik Ondrejička vstúpil  1. mája do klubu našich tohoročných mladších jubilantov – je ročník 1964 a dožíva sa v plnej tvorivej sile „len“ šesťdesiatky.  Ako absolvent odboru geodézie a kartografie na Stavebnej fakulte SVŠT v rodnej Bratislave zrejme dlhšie zvažoval či zostane len pri zememeračstve, podobne ako Jozef K., hrdina slávneho románu Franza Kafku Zámok, alebo sa vydá  aj na menej merateľnú pôdu básnictva.
Práve tomuto zvažovaniu-vajataniu treba zrejme pripísať, že jeho debutová básnická zbierka Na vnútornej strane viečok vyšla až v roku 2004, k jeho ešte nejubilejnej štyridsiatke.  
Keď o dva roky neskôr vyšla Erikovi ďalšia básnická kniha Tanec večerných vločiek, Igor Hochel, teraz v úlohe uznávaného literárneho kritika...
V Artfóre aj ako na klubovej scéne
K vydavateľstvu MARENČIN PT, v ktorom vyšla kniha pamätí Antona Baláža Môj príbeh sa ešte nekončí , sa na jej prezentácii v prestížnom bratislavskom kníhkupectve Artfórum na Kozej ulici pripojil aj náš Klub nezávislých spisovateľov. Prezentácia sa konala 25. apríla 2024, úvodné slovo, pred početným vnímavým publikom, mal historik Ivan Kamenec a k jeho rozsiahlej reflexii Balážovej literárnej, novinárskej i scenáristickej tvorby sa počas prezentácii pripojili aj kluboví kolegovia Ján Zambor, Mária Bátorová, Vlasta Jaksicsová, aj zodpovedný redaktor Balážovej knihy Igor Hochel. Prezentácia tak mala aj podobu našich známych klubových stretnutí...
Nové zázračnosti Jána Zambora
Za  „staršie zázračnosti“ básnika a prekladateľa Jána Zambora považujem Knihu španielskej poézie, antológiu zahŕňajúcu tvorbu takmer šesťdesiatich španielskych básnikov v celom tisícročí jej historického a žánrového vývinu a preklad poézie zakladateľskej osobnosti hispánskeho modernizmu Rubéna Daría Spevy života a nádeje. Knižný výber z jeho celoživotnej tvorby (vydavateľstvo Perfekt) som označil aj za „krásne čitateľské prekvapenie“ z grafickej a výtvarnej podoby knihy s ilustráciami výtvarného umelca Petra Pollága. A rovnako, už na prvý pohľad je krásna aj nová kniha Jána Zambora s novými nielen prekladateľskými, ale aj vlastnými básnickými zázračnosťami. Autor ju nazval Lov zázrakov s podtitulom Zo španielskeho zošita, výtvarne ju znova sprevádza Peter Pollága vydavateľstvo Perfekt nám opäť pripomenulo časy, keď na Slovensku vychádzali knihy, ktoré boli symbiózou medzi poéziou a jej výtvarným sprievodom...
Jubilantka Anna Ondrejková
Po Ľubke Mihálikovej a Danke Podrackej sa významného životného jubilea dožíva aj ďalšia dlhoročná  členka nášho klubu Anka Ondrejková. Poetka, performérka, divadelníčka a výtvarníčka, ktorá po absolvovaní nadstavbového štúdia knihovníctva na Gymnáziu V. Paulínyho-Tótha v Martine, od roku 1975 pracovala viac ako štyri desaťročia v Liptovskej knižnici Gašpara Fejérpatakyho-Belopotockého v rodnom Liptovskom Mikuláši.
Anna Ondrejková nebola len profesionálnou knihovníčkou, ale rovnako aj dlhoročnou organizátorkou regionálnych literárnych súťaží, divadelných prehliadok, nespočetného množstva čitateľských besied...
Muzot – tvorivý priestor básne, svet – spoločný priestor pochopenia
Na prvom  jarnom stretnutí dňa 21. marca 2024  sa členovia Klubu nezávislých spisovateľov zvítali v novom priestore kaviarne s názvom Lepší príbeh, sídliacej v nákupnom centre VIVO! v Bratislave.
Do kaviarne sme vniesli viacdimenzionálnu poéziu tvorcov Dany Podrackej a Jána Zambora, prostredníctvom komentovaného podania ich nových súborných diel.
Dana Podracká predoslala výber zo svojho poetického diela – Byť paňou svojho Muzotu – priam mysticko-filozofujúcim výkladom. Rozhovorila sa o tom, ako jej v mysli utkvel verš R. M. Rilkeho s myšlienkou, že „králi sveta sú starí a nebudú mať dedičov“. Až plynutie času premenilo myšlienku na poetkino precítené žité pochopenie: „Hodnotový svet, ktorý vytvoril aj on, sa dostáva do akéhosi zahmlenia, vzďaľuje sa. Možno poézia je jedna z ciest a foriem...
Katedrála zo slov, ktorú svojou poéziou stavia Dana Podracká
„ Podracká je poetkou hlbiny, presnejšie by možno bolo povedať – hlbín, pretože autorka, ktorá ma dodnes na konte štrnásť poetických zbierok, niekoľko kníh esejí a knižiek pre deti, má dar vyhmatávať hlbiny vo viacerých ľudských i mimoľudských priestoroch. Ide o hlbiny jedincovej mysle i duše, ale aj o hlbiny vzťahov a súvzťažností na osi človek-človek, ako aj človek-príroda (vesmír) a napokon aj o hlbiny metafyzické“, napísala o jej básnickej zbierke Posuvné dvere Etela Farkašová. Zbierka vyšla v roku 2022 vo vydavateľstve Skalná ruža a Dana Podracká za ňu získala Cenu Literárneho fondu za pôvodné literárne dielo...
Prezentácia románu Tajomstvá mladého Bajzu vo Viedni
Na literárnom večere Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku vo Viedni predstavila svoj nový román Tajomstvá mladého Bajzu členka Klubu nezávislých spisovateľov Eva Maliti Fraňová. V kruhu záujemcov o literárnu tvorbu autorka čítala z knihy a porozprávala o samotnom diele, ktorého dej sa odohráva v cisárskom hlavnom meste, kde mladý J. I. Bajza študoval teológiu na katolíckom Pazmáneu. Podrobnejšie sa dotkla otázok spojených s osvietenským jozefinizmom, ku ktorému náš spisovateľ primkol...
Srdečný pozdrav k jubileu Ľubomíry Mihálikovej
Pootvoreným strešným oknom Artotéky ľahúčko preniká príjemná sviežosť spolu s duchom bratislavského Starého Mesta. Vlado Petrík dočítal esej o Tvojej básnickej zbierke. Sústredene čítaš báseň. V jej pointe od Kapucínov zaznel zvon.
Niekde v nás v tej chvíli jedného klubového stretnutia v roku 2017 rozkvitla oskoruša. Potom je už postačujúca len myšlienka na vzácny strom...
Aktuálne „starožitnosti“ Rudolfa Chmela
V pripravovaných pamätiach som ho označil za najosvietenejšieho slovenského ministra kultúry. Mal som na to viac dôvodov: do úradu ministra prichádzal ako uznávaný literárny vedec, ktorý sa od šesťdesiatych rokov uplynulého storočia podieľal na formovaní profilu súčasnej literatúry ako autor početných štúdii, článkov a odborných monografii, ako diplomat sa po roku 1989 utváral novú podobu vzájomných diplomatických a kultúrnych vzťahov s Maďarskou republikou, v Českej republike stál pri vzniku Ústavu slovakistických a východoeurópskych štúdií na FFUK v Prahe (a potom ústavu ako riaditeľ dlhé roky viedol). Keď sa v roku 2002 stal po Milanovi Kňažkovi ministrom kultúry SR...
Tibor Žilka vlastnými slovami
V knihe rozhovorov Dar a bremeno dvojitej identity
„Vôbec sa nepamätám, že by sa v Plášťovciach hovorilo po slovensky, ale v Šahách už od samého začiatku bola potrebná slovenčina. Prevládala síce maďarčina, ale chodili sme do slovenskej školy, navyše niektorí spolužiaci ani neovládali maďarčinu. Iná vec je, že mnohí z nich sa postupne naučili po maďarsky, lebo v bezprostrednom kontakte to jednoducho potrebovali...
Štátne vyznamenanie pre Stanislava Rakúsa
Prezidentka Zuzana Čaputová pri príležitosti 31. výročia vzniku Slovenskej republiky udelila 14. januára 2023 štátne vyznamenania 33 osobnostiam v oblasti vedy a výskumu,  kultúry a spoločenského života. Medzi nimi bol aj prozaik, literárny vedec a vysokoškolský profesor Stanislav Rakús. Získal Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry.  
Stanislav Rakús sa narodil 20. januára 1940 v Šúrovciach neďaleko Trnavy. Po maturite na strednej škole v Trnave študoval od roku 1957 slovenčinu a ruštinu ...
Literárna dielňa KNS 2023
Podujatia Klubu nezávislých spisovateľov v rámci projektu "Literárna dielňa KNS 2023" v skratke a vo fotogalériách:
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Za Tomášom Janovicom
Vo veku 86 rokov, 14. decembra 2023 zomrel básnik, textár, autor rozhlasových a televíznych hier a jeden z najlepších a najčítanejších autorov kníh pre deti Tomáš Janovic. Patril k zakladajúcim členom Klubu nezávislých spisovateľov a tak sme celé roky mali možnosť tešiť zo spoločnosti tohto múdreho priateľa s jeho charakteristickým posmutnelým úsmevom.  Absolvent štúdia slovenčiny a dejepisu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave sa v roku 1959, rok pred dokončení štúdia stal redaktorom Roháča, humoristicko-satirického týždenníka, kde pôsobil až do roku 1992...
Jedna báseň.
Autorská kniha i netradičný bedeker teórie poézie Členky KNS poetka, textárka a prekladateľka Silvia Kaščáková a literárna vedkyňa Jana Juhásová, pôsobiace na Katolíckej univerzite v Ružomberku, vydali v SLC knihu určenú pre mladých tínedžerov Slovníček z básničiek. S empatiou a humorom napísané autorské básne sú doplnené heslami smerujúcimi k identifikácii poetických žánrov, obraznosti, rytmiky a iných umeleckých prostriedkov, ktoré pomôžu deťom i pedagógom s teóriou poézie, no zároveň ponechajú estetický zážitok z lektúry básne. Knihu možno čítať ako zbierku poézie, poetický slovník alebo manuál na kurzy tvorivého písania...
Svety  Vlasty Hochelovej
Ak by sme o Vlaste Hochelovej napísali len to, že aj pod jej pedagogickým vedením vyrástol na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre odvážny novinár Ján Kuciak, ktorý za svoju profesionálnu dôslednosť a občiansku odvahu zaplatil najvyššiu cenu – aj to by bol  dostatočný dôvod, aby sme si pripomenuli jej životné jubileum.
Keď som sa začítal do jej životopisu (narodila sa 28. decembra 1953 v Košútoch)...
Anton Baláž: Pohľad Mony Lízy
O mnoho rokov neskôr,  presne 12. marca 2021, som si znova spomenul na stretnutie
s  pohľadom Mony Lízy. Na televíznej stanici ČT ART, v relácii o Leonardovi, kurátor Louvre povedal, že až pri čistení jej obrazu, prvýkrát uvidel Monu Lízu, keď nebola za bezpečnostným sklom.V lete 1979, počas našej letnej dovolenky v Paríži, jej obraz ešte žiadne bezpečnostné sklo nechránilo – a tak som sa ja mohol stretnúť s jej nezaskleným, živým pohľadom...
Príjemné a pestré klubové stretnutie 14. novembra 2023
Koniec roka 2023 nás už svojím dianím celkom zrýchlene dočahuje. Preto bolo veľmi milé a príjemné mať opäť klubové stretnutie KNS v komornej, neuponáhľanej atmosfére v priestore s príznačným názvom "Klubovňa". Po odznení jednotlivých príspevkov k avizovaným dielam autorov - Márie Bátorovej a Antona Baláža sa vďaka nim aj recenzentom Ivanovi Kamencovi a Igorovi Hochelovi nieslo v inšpiratívnych rozhovoroch o tvorbe, jej princípoch, možnostiach v hraniciach okolností i o osobnej slobode tvorcu z rôznych pohľadov - čitateľa, autora, literárnej vedy, histórie...  
Kritik, ktorý preveruje napísané: K sedemdesiatke Igora Hochela
K názvu tejto malej jubilejnej óde na básnika, prozaika, literárneho vedca a vysokoškolského pedagóga Igora Hochela ma inšpirovala jeho báseň Preveriť napísané zo zbierky Muž na peróne (Vydavateľstvo Skalná ruža 2017). A keďže ťažiskom jeho tvorivých aktivít je kritická reflexia básnickej a prozaickej tvorby viacerých literárnych generácií, v metaforickej podobe ide u neho naozaj o „preverovanie“ kvalít literárneho diela – pravda bez hrozby nejakého administratívneho postihu, nanajvýš menšej či väčšej nevraživosti objektu tohto kritického preverovania. No my, čo Igora Hochela dlhodobo a dôverne poznáme, vieme, že píše svojej kritiky s empatiou a porozumením. Aj s takouto devízou vytvoril bohaté kritické a literárnovedné dielo...
Ballekovo gymnázium oslavuje
Šahy. Malé mestečko na oboch stranách Ipľa. Vďaka Lacovi Ballekovi v slovenskej literatúre navždy zakotvené ako Palánk. 19. októbra 2023  sa tu zišli bývalí absolventi gymnázia, pedagógovia a predstavitelia verejného života na oslavách 110. výročia založenia gymnázia, ale už bez Balleka. Pred desiatimi rokmi slovenské i maďarské gymnázium oslavovalo 100. výročie vzniku a vtedy ešte najslávnejší Šahan vystúpil ako absolvent gymnázia s krásnym, štylisticky dokonale pripraveným prejavom a vzdával hold mestečku i svojej alma mater ...
Eva Maliti Fraňová: Tajomstvá mladého Bajzu
Vydavateľstvo SLOVART 2023
Románová próza Evy Maliti Fraňovej Tajomstvá mladého Bajzu je fiktívnym príbehom zrodu prvého slovenského románu Príhody a skúsenosti mladíka Reného. Prvý zväzok tohto legendárneho diela spisovateľ Jozef Ignác Bajza (1755–1836) vydal roku 1783, ale druhý zväzok ostal nedokončený. Autorka svoju prózu  zasadzuje do konkrétnych časopriestorových súvislostí vychádzajúcich z množstva historických faktov...
Klub nezávislých spisovateľov udelil výročnú cenu Ivanovi Čičmancovi
Výročné oceňovanie kníh z vlaňajšej produkcie, a predovšetkým z pera autoriek a autorov združených v Klube nezávislých spisovateľov sa konalo v komornej atmosfére klubovne Zichyho paláca dňa 25. októbra 2023.
V Slatinke odhalili pamätnú tabuľu Jánovi Beňovi
Pri príležitosti nedožitých 90. narodenín Jána Beňa na mieste jeho rodného domu v Slatinke odhalili 6. októbra 2023 pamätnú tabuľu.
Združenie Slatinka (www.slatinka.sk) v spolupráci s miestnou samosprávou a rodinou Beňovcov, s podporou výtvarníkov a architektov v priebehu roka 2023 upravilo kedysi zabudnuté miesto na nový pamätný priestor na spomínanie, zastavenie, tiché rozjímanie, ale aj malé stretnutia.
Po desaťročiach plánovania priehrady, ktorá mala zatopiť dedinu Slatinka a prírodne cenné okolie...
DŇA 27. SEPTEMBRA 2023 BOLI V ZICHYHO PALÁCI SLÁVNOSTNE ODOVZDANÉ OCENENIA LITERÁRNEHO FONDU ZA ROK 2022
Cena LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2022:
Dana Podracká –  za dielo Posuvné dvere (vyd. Skalná ruža)
Prémie za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu:
v kategórii poézia:
Juraj Kuniak – za dielo Ako sme sa stali (Skalná ruža)
Ivan Štrpka – za dielo Hermovská chôdza (Modrý Peter)
Dva knižné pozdravy zo Srbska
Pod oba tieto pozdravy sa podpísala naša kolegyňa Zdenka Valentová-Belićová, poetka, šéfredaktorka krajanského mesačníka Nový život a najproduktívnejšia prekladateľka slovenskej literatúry do srbčiny, ocenená aj prestížnou prekladateľskou Hviezdoslavovou cenou. A prvým knižným pozdravom je zbierka jej vybraných a nových básní Kráčanie po vode (Slovenské vydavateľské centrum Báčsky Petrovec 2023), druhým eseje srbského literárneho kritika, redaktora a vydavateľa Petara V. Abrutina Denník nepokoja ...
Znova o životných osudoch Rudolfa Dobiáša
V refektári Piaristického gymnázia v Trenčíne sa 20. septembra 2023  uskutočnilo premietanie filmu režisérky Aleny Čermákovej o životných osudoch spisovateľa Rudolfa Dobiáša Svetlo na konci dňa. Dokumentárny príbeh o básnikovi, prozaikovi a dlhoročnom politickom väzňovi vznikol v roku 2021 a je sugestívnym svedectvom nielen o Rudolfovi Dobiášovi, ale aj totalitnom komunistickom režimu v rokoch 1948 – 1989. Na premietaní filmu v priestoroch gymnázia...
Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska 28. septembra 2023 v bratislavskom Zichyho paláci odovzdala Cenu P. O. Hviezdoslava za rok 2023. Získala ju slovinská prekladateľka Diana Pungeršič.
Prekladateľka Diana Pungeršič je nadšená milovníčka slovenskej literatúry s vycibreným estetickým vkusom a citlivým výberom prekladov. V Slovinsku je mimoriadne literárne činná, publikuje aj literárne rozhovory, eseje, organizuje a moderuje literárne podujatia, založila čitateľský klub...
Osemdesiatnik Karol Horák - východniar, ktorý nenazerá ponad Tatry
Dramatika, prozaika, teatrológa, zakladateľa Akademického Prešova a celoživotného vysokoškolského pedagóga Karola Horáka som vnímal najskôr ako autora novely Cukor, ktorá vyšla v roku 1977 a je obrazom hrdinstva ženy uprostred vojnového ohrozenia, príbehom dramatického putovania s cieľom obstarať pre svoje očakávané vnúča vzácny cukor. V tom istom roku vyšiel aj môj román Sen pivníc a s odstupom času môžem konštatovať, že Horákova novela je príbehovo originálnejšie i literárne inšpiratívnejšia ako môj román. Literárnu originalitusom si čiastočne vymíňal v debute Bohovia ročných období...
Silvia Kaščáková: Ako Paľko Dobšinský zbieral rozprávky
Poetka S. Kaščáková pripravila pre deti hravou a poučnou formou príbeh o slávnom zberateľovi slovenských ľudových rozprávok.  
Básne ožívajú v podmanivých obrázkoch ilustrátorky Z. Kucirkovej.
Veršovaný príbeh o tom, ako sa malý Paľko Dobšinský stal slávnym zberateľom ľudových rozprávok. Dozviete sa v ňom, ako zbieral rozprávky do košíka, ako sa mu niektoré snívali alebo mu ich rozprávala mamka Zuzana. Prečítate si o nebezpečnom ohni...
Tibor Žilka: Vzácne životné jubileum Antona Baláža
Píše sa rok 1980. A. Baláž vydáva román Skleníková Venuša. Ako to býva zvykom, vo Zväze slovenských spisovateľov (Obrancov mieru 8, teraz Štefánikova ul.) sa uskutoční prezentácia knihy a ja sa na tej akcii zúčastním. Priebeh hladký, autor je sympatický, aj vzbudzuje pozornosť, veď otvára ekologickú otázku – témou je znečisťovanie životného prostredia. Po besede nás autor pozýva na občerstvenie, aj mňa, pre ktorého je ešte táto spoločnosť nie je príliš známa, ani príliš domácka. Ale napokon pozvanie prijímam. A. Baláž je vždy príjemný, ako človek, ako spisovate...
Ivan Kamenec: uznávaný historik a odvážny občiansky aktivista
Každé životné jubileum po osemdesiatke možno považovať za vzácne, osobitne vtedy, keď si ním chceme pripomenúť známu osobnosť – a takou nepochybne je Ivan Kamenec, popredný slovenský historik, autor viacerých kníh, odborných monografii a početných vedeckých štúdií, ktoré prinášajú trvalé poznatky o našich národných dejinách v dvadsiatom storočí, osobitne o období vojnovej Slovenskej republika. Týždeň pred svojim životným jubileom, osemdesiatymi piatymi narodeninami, sa Ivan Kamenec pripomenul verejnosti aj ako odvážny občiansky aktivista...
Múdre reflexie Ivana Čičmanca
Ivan Čičmanec: V zajatí zvedavosti
úvahy - interpretácie -  články
Fraktál, Bratislava 2023
Pätnásť esejisticky ladených článkov a úvah a šesť spomienkových textov obsahuje nová kniha Ivana Čičmanca, zapamätateľného básnika, prozaika a esejistu, ktorý vstúpil do slovenskej literatúry až na začiatku deväťdesiatych rokov uplynulého storočia, ale svojou doterajšou tvorbou, jej mysliteľskou úrovňou a inšpiračnými podnetmi, ktoré táto tvorba prináša do nášho literárneho kontextu, mu patrí trvalé miesto v súčasnej slovenskej literatúre...

Petra E. Martinková: Ela z Bylinkovej záhrady
Vydavateľstvo Matice slovenskej 2023
Rozprávkový príbeh Ela z Bylinkovej záhrady je určený pre čitateľov od deviatich rokov. Napísala ho Petra E. Martinková, ktorá píše pre deti pod pseudonymom a v profesijnom živote sa venuje odbornej reflexii detskej literatúry. Príbeh ilustrovala Naďa Čeklovská, maliarka a fotografka.
Vo fantazijnej autorskej rozprávke prebýva v domčeku, situovanom v záhrade, malá Ela...

Knihy smiechu a nezabúdania
Za Milanom Kunderom
V Paríži, ako 94-ročný, zomrel 11. júla 2023 spisovateľ Milan Kundera.  Veľký  svetový spisovateľ, dedič najlepších tradícií európskeho románu bol a zostane aj pre slovenskú literatúru natrvalo inšpirujúcim prozaikom. Aj pre mňa čítanie jeho poviedok, románov, esejí i divadelných hier bude veľkým intelektuálnym zážitkom.  Keď som s literárnym vedcom Tiborom Žilkom  pripravoval knihu rozhovorov Dar a bremeno dvojitej identity (vyšla LIC 2021), zhodli sme sa na tom, že jednu kapitolu venujeme jeho  poviedkovej a románovej tvorbe. V knihe má názov Čítať Kunderu. Časť z rozsiahlej kapitoly, po vzájomnej dohode s prof. Žilkom,  ako výraz pocty Kunderovmu literárnemu dielu, si môžete teraz  prečítať...
Echo politickej a erotickej revolúcie
Po vyjdení srbského prekladu románu Antona Baláža Len jedna jar v  prestížnom belehradskom vydavateľstve Služebni glasnik sa v máji stal román Knihou mesiaca. Renomovaný srbský týždenník NIN (Nedeljne informativne novine), ktorý vychádza od roku 1935 požiadal preto Antona Baláža o rozhovor. Otázky mu kládol redaktor kultúrnej rubriky týždenníka Mića Vujićič, ktorý je aj uznávaným srbským literárnym kritikom a autorom doslovu k srbskému vydaniu Balážovho románu Tábor padlých žien. Rozhovor je v časopise doplnený stručnou autorovu biografiou aj priblížením stručného obsahu románu Tábor padlých žien...
Literárna ochutnávka aj správa o stave nášho literárneho sveta
Kódovanie časopriestoru je nevysvetliteľné. Možnosť aj po stáročiach rozväzovať uzly a uzlíky s informáciou, na ktorú sa môžu napojiť mysle súčasníkov,sa však dá opísať aj vďaka autorom, ktorí dokážu vytiahnuť z hĺbky kód a vytvoriť ním novú inšpiratívnu realitu.
Po malej, ale veľmi intenzívnej literárnej ochutnávke na klubovom stretnutí 20. 4. 2023 v Klubovni Zichyho paláca sa môžeme tešiť na práve vychádzajúci román Evy Maliti Fraňovej o Jozefovi Ignácovi Bajzovi a ...
Zamborov prekladateľský návrat k španielskej poézii
Rubén Darío: Spevy života a nádeje, Perfekt 2023
Necelé dva roky po vydaní Knihy španielskej poézie, komentovanej antológie, zahŕňajúcej tvorbu takmer šesťdesiatich španielskych básnikov v celom tisícročí jej historického a žánrového vývinu, prichádza jej prekladateľ a komentátor Ján Zambor s prekladom poézie zakladateľskej osobnosti hispánskeho modernizmu Rubéna Daría. Preklad desiatich básni, ktorými predstavil jeho poéziu už v antológii...
Prezentácia románu Len jedna jar v Belehrade
V kníhkupectve Geca Kon Belehrade v stredu 29. marca predstavili preklad románu Antona Baláža  Len jedna jar do srbčiny (Samo jedno proleće). Na prezentácii knihy hovorili prekladateľka Zdenka Valent Belić a Petar V. Arbutina, riaditeľ vydavateľstva. Kniha vyšla koncom minulého roka za finančnej podpory komisie SLOLIA. Stretnutie moderovala hovorkyňa v tomto vydavateľstve Nevena Drulović. Zdenka Valent Belić povedala, že jedným z dôvodov prekladu a vydania tejto knihy je, že v roku 2023 si pripomíname 55. výročie Pražskej jari...
Ľahkým perom o covide - Vlasta Hochelová: O ŽIVOTE VIEŠ PRD! Fejsbúkový denník
Nitra, Enigma 2022
Dar ľahkého pera si Vlasta Hochelová, autorka dvoch básnických zbierok a dvoch odborných kníh na tému masmédií, mala možnosť vyskúšať až ako autorka niekoľkých poviedok (osobitne v poviedke Ťažký kufor, o tom ako ju v Moskve zastihla augustová okupácia v roku 1968 ), no naplno ho mohla zužitkovať až vydaním svojho prvého románu.
Covid-denník na fejsbuku a takmer denné zaznamenávanie toho, čo všetko spôsobil „skurvený covid“ s nekonečnými...
Román o bratislavskej jari Antona Baláža po srbsky
Vo vydavateľstve Službeni glasnik v Belehrade vyšiel román Samo jedno proleće (Len jedna jar) Antona Baláža po srbsky za podpory komisie SLOLIA Slovenského literárneho centra. Je to už druhá kniha tohto prozaika publikovaná v Srbsku. Prvá bola Tábor padlých žien, ktorú ešte v roku 2011 vydalo vydavateľstvo  Arhipelag v rámci edície Sto slovanských románov, a má v Srbsku stále má mimoriadne úspešnú recepciu čitateľov a dobré ohlasy kritiky.
Balážov román Len jedna jar vyšiel v edícii Literárny vestník (Književni glasnik) v  podedícii Hlasy sveta (Glasovi sveta)...
Vedkyňa očarená symbolizmom
Naša jubilantka (nar. 20. 2. 1953 v Bratislave) je viacdomou tvorivou osobnosťou: dominuje v nej literárnovedný výskum a preklady z ruskej a osetskej literatúry, ale rovnako významná je i jej vlastná prozaická a dramatická tvorba.
Symbolizmus sa u Evy Maliti Fraňovej stal ťažiskovou témou jej celoživotného literárnovedného výskumu na našich popredných vedeckých pracoviskách – v Literárnovednom ústave SAV, Ústave divadelnej kritiky a divadelnej komunikácie a v Ústave svetovej literatúry. Už v roku 1996 obhájila kandidátsku prácu Symbolizmus...
Rudolf Dobiáš na besede v Limbachu.
V kaviarni Coffeeshopa v Limbachu sa 27.1.2023 uskutočnila beseda spisovateľa Rudolfa Dobiáša. Osemdesiatosemročný autor porozprával čitateľom o svojom neľahkom ale zároveň zaujímavom živote, prečítal niekoľko svojich básní o láske, vypil dva pohára vína a obdivovateľkám rozdal niekoľko autogramov. Na besede sa dali kúpiť aj jeho knihy.
Z Kordíkov do sveta literatúry Juraj Kuniak: Ako sme sa stali
Desiata básnická zbierka Juraja Kuniaka mi pripomenula, ako som sa s „jubilantom“ zoznámil a čo všetko som o ňom ako autorovi pospisoval. Tak teda: zoznámil som sa s ním v roku 2001, keď vydal básnickú zbierku Cor cordi a bol úspešným podnikateľom v telekomunikačnom biznise. Podnetom k zoznámeniu bolo zaradenie jeho literárneho portrétu do elektronického Abumu slovenských spisovateľov...
Najlepší  film Mariany Čengel Solčanskej
V Bratislave sa premiéra konala 30. januára 2023. Celosvetová premiéra sa uskutočnila 20. októbra 2022 v hlavnom meste Estónska na festivale Black Nights Tallinn. Kto dobre pozná  filmovú tvorbu režisérky, sotva môže zapochybovať, že Slúžka je najlepším filmom Mariany Čengel Solčanskej.
Napriek tomu, že ide o filmovú adaptáciu „malého“ románu Hany Lasicovej, samotný film však oplýva originalitou, výrazne sa odkláňa od pôvodného literárneho textu. Prototypom hlavnej postavy románu i filmu slúžky Anky je niekdajšia pestúnka Magdy a Emílie Vásáryovej v Banskej Štiavnici. Ako nemanželské dieťa to má ťažké, preto sa v prvej časti románu nespočetnekrát opakuje, že je bastard...
Štátne vyznamenanie Mile Haugovej.
Pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky 1. januára 2023 udelila prezidentka Zuzana Čaputová štátne vyznamenania 28 osobnostiam vedy, kultúry a ďalších oblastí spoločenského života.
Poetka Emília Haugová získala Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj SR, najmä v oblasti literatúry. Narodila sa 14. júna 1942 v Budapešti, ale vyrastala a dospievala na juhozápade Slovenska. Po skončení druhej svetovej vojny sa rodičia usadili na juhu Slovenska...

Recenzia Jozefa Špačka - Ivan Čičmanec: ZAŽITÉ  A  VYSNÍVANÉ
Ivan Čičmanec patrí k  najskúsenejším a najvšestranejším autorom v súčasnej slovenskej literatúre. Od roku 1969 žije v Nórsku, na Slovensku publikoval básnické a poviedkové zbierky, novelu, esejistické knihy a súbor literárno-kritických statí. Tiež prekladá z nórčiny do slovenčiny a naopak. Svoju hlbokú literárnu i filozofickú erudíciu a tvorivú nápaditosť prejavil v pozoruhodnej miere aj v svojej najnovšej knihe poviedok, zostavenej z 21 textov rôznorodo tematicky zameraných – od psychologicko-filozofických výjavov z vypätých situácií individuálnych hrdinov alebo z manželského či partnerského života po experimentálne texty, dokazujúce okrem iného aj ostrovtip autora. Hodno na úvod tiež dodať, že hranice zažitého a vysnívaného sú v jeho textoch nezbadateľné, niekde nezreteľné a dokonca až nepodstatné. Miestami deja sú Slovensko i Nórsko, v prípade próz s potlačeným či redukovaným sujetom nie je určiteľné. K najzaujímavejším i najzávažnejším textom súboru patrí zrejme próza Klietky. Z denníka bieleho potkana....
Recenzia Igora Hochela - Ivan Čičmanec: Zažité a vysnívané
Až dvadsaťjeden poviedok obsahuje najnovšie dielo v Nórsku žujúceho Ivana Čičmanca. Časový rozsah ich vzniku je štyridsať rokov, pretože – ako sa uvádza na záložke väzby – ide  o výber „z obdobia rokov 1978 – 2018“. Viaceré už boli publikované v našich literárnych periodikách (vrátane Romboidu), niektoré zrejme tiež s odstupom od svojho vzniku, keďže autor ako exulant mohol u nás začať uverejňovať až po roku 1989. Tak ako je rôznorodá literárna tvorba Ivana Čičmanca – v knižných vydaniach vyšli jeho básne, prózy, eseje a publicistické žánre, rozmanité sú aj texty v recenzovanej knihe...
Spomienka odložená na čas vianočný - dve stretnutia s Ivanom Čičmancom v roku 2022
Senryu Ivana Čičmanca -  cyklistka v modrej sukni, ktorá sa chystá zmiznúť za rohom, len o tom ešte nevie tak zreteľne, ako oko prázdnoty...
Sypanie, posúvanie, prelínanie, tichom spôsobené rozpadnutie na kryštáliky farebných priesvitných častíc, zhŕňanie, odkladanie, čírenie, zjednotenie...
Ukladať slová o neuchopiteľnosti bytia, o pominuteľnosti vecí, dejov...
Cena pre Zoru Jesenskú
V novembri tohto roku sa v Národnom dome v Martine udiala milá slávnosť. Udeľovali sa ceny a verejné uznania mesta za rok 2022, ktoré oceneným osobnostiam, žijúcim i nežijúcim, ako aj zástupcom partnerských miest z Českej republiky, Nemecka a Poľska slávnostne odovzdal martinský primátor Ján Danko. Dostalo sa mi veľkej pocty, že som sa na požiadanie martinského magistrátu pamätného podujatia zúčastnila, aby som prevzala cenu pre významnú slovenskú umeleckú prekladateľku Zoru Jesenskú (1909 1972)...
Pamätná tabuľa Jánovi Štepitovi
Autorovi  početných rozhlasových hier, prozaikovi a dlhoročnému pedagógovi Jánovi Štepitovi odhalili 21. novembra 2022, pri nedožitých 90. narodeninách pamätnú tabuľu na budove Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej.
Ján Štepita bol dlhoročným členom Klubu nezávislých spisovateľov a v čase, keď som klub viedol, sme na našich kritických stretnutiach predstavili jeho dve poviedkové knihy so spomienkovými témami Poviedky neskorého leta...
Jubilantka Marta Žilková
Medzi jubilantov nášho Klubu nezávislých spisovateľov vstupuje 27. novembra 2022 Marta Žilková, univerzitná profesorka a uznávaná odborníčka v oblasti mediálnej kultúry a literatúry pre deti a mládež.
V rodnom Prešove absolvovala štúdium slovenčiny a ruštiny na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika, po presťahovaní do Nitry tri roky učila na Gymnáziu E. Gudernu, potom vo svojom pedagogickom pôsobení pokračovala na katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty a jej odborný záujem sa sústredil na oblasť literatúry pre deti a mládež a v širšej odbornej verejnosti sa stala známa recenzovaním rozhlasových...
S darom a bremenom Tibora Žilku v Šahách
Slovníky slovenských spisovateľov uvádzajú, že literárny vedec Tibor Žilka sa narodil v Plášťovcich, ale jeho trvalým domovom až do odchodu na vysokú školu sa stali Šahy, mesto na slovensko-maďarskej hranici s historickým názvom Ipolyság, ktoré sa v Ballekovým románoch zmenili na takmer mýtický Palánk. Tak tam sme sa 10. novembra 2022 vybrali s Tiborom Žilkom na dve besedy o našej spoločnej knihe rozhovorov Dar a bremeno dvojitej identity (vyšla v Literárnom informačnom centre v roku 2021).
Prvá beseda sa uskutočnila v dvojjazyčnej mestskej knižnici...
Beseda o novej monografii Špičkového tímu
Na pôde Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre sa 3. novembra 2022 konala beseda s autorským kolektívom Tibor Žilka – Anna Zelenková – Krisztián Benyovszky, ktorému nedávno vyšla monografia publikovaná v angličtine v medzinárodne uznávanom vydavateľstve Peter Lang s názvom Stereotypes and Myths. Intertextuality in Imagological Reflections, v preklade Stereotypy a mýty. Intertextualita v imagologických reflexiách...
Dvakrát Rudolf Dobiáš: Johana. Johanin chlapec
Sima Magušinová – Rekviem (Rudolf Dobiáš), Live Session
Keď mi Miro Dobiáš priniesol nové vydanie románu Johana. Johanin chlapec, pustil mi na mobile nahratú skladbu speváčky Simi Magušinovej (predtým Martausovej), ktorej textom sa stala báseň jeho otca. „ Kde sú tie Tvoje nebesá, prezraď nám, Bože milý...“ zaznel hlas speváčky a v pamäti sa mi vynorili tie verše, ktoré prvýkrát verejne zazneli na Dňoch Ladislava Hanusa v Spišskej Kapitule...
Pavol Parenička: Štúrovskí revolucionári a vizionári na nemeckých univerzitách
Pavol Parenička prežíval 20. októbra 2022 v Zichyho paláci v Bratislave dvojnásobnú radosť: Klub autorov literatúry faktu mu udelil Zamarovského cenu za trvalý prínos do literatúry faktu, a zároveň mu práve v ten deň vyšla nová kniha, takmer tristostranová monografia o ideovom prerode štúrovcov od racionalistického osvietenstva, cez idealistický romantizmus, až k myšlienke revolučného a perspektívy vízie budúcnosti slovenského národa. A miesto, v ktorých sa tento prerod rodil, boli nemecké univerzity...
Anton Baláž: Načo je literárna veda
Tak znie názov editoriálu nového čísla Stredoeurópskych pohľadov (1/2022). Pod tento vstupný text, ktorý otvára komplex štúdií o situácii, v ktorej sa ocitli spoločenské a humanitné vedy zoči-voči prírodným vedám, sa podpísali literárni vedci Mária Bátorová a Ján Gallik. Mne editoriál vnukol otázku, ktorú som si často kládol počas svojich tvorivých pobytov v Domove spisovateľov v Piešťanoch, keď som prechádzal pohľadom po knižných poličkách so súbornými vydaniami diel slovenských literárnych vedcov, ktoré pred rokom 1989, vo viacerých knižných edíciách vychádzali vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. A moja otázka znela: Načo nám bola literárna veda?
Myslím, že oprávnene by si túto otázku mohla položiť práve Mária Bátorová, ktorej mimoliterárne okolnosti nedovolili aby už pred pádom komunizmu mohla plnohodnotne vstúpiť na pôdu literárnej vedy. V odosobnenej, vedeckej  podobe, sa dá nájsť jej odpoveď...
Národné ceny Vojtecha Zamarovského
V Zichyho paláci v Bratislave odovzdali 20. októbra 2022 Národné ceny Vojtecha Zamarovského za trvalý prínos do literatúry faktu. Prestížne ocenenie udeľuje Klub autorov literatúry faktu, jedna z členských organizácii Asociácie organizácii spisovateľov Slovenska už viac ako dve desaťročia, aby pravidelne pripomínal zakladateľa tohto literárneho žánru v slovenskej literatúre a ocenil autorov, ktorí svojim dielom rovnako trvalo obohatili literatúru faktu.
Pravidelné každoročné udeľovanie Národných cien Vojtecha Zamarovského prerušil covid a tak v Zichyho paláci udelili ceny za roky 2021 a 2022. Získali ich aj dvaja členovia KNS – za rok 2021 Anton Baláž a za rok 2022 Pavol Parenička...
Rytiersky rád svätého Gregora Veľkého odovzdal včera nitriansky biskup Viliam Judák básnikovi, spisovateľovi a politickému väzňovi RUDOLFOVI DOBIÁŠOVI (www.rudolfdobias.sk)
Rád mu udelil pápež Frantisek I.
Pápežský Rád svätého Gregora Veľkého založil v roku 1891 pápež svätý Gregor XVI. Jeho prvotným cieľom bolo vyznamenať verejných a zaslúžilých mužov bezúhonnej povesti, ktorí sa zaslúžili o dobro spoločnosti. Od roku 1994 sú do rádu pripustené aj ženy...
Večer KNS patril poézii, aj Cenu KNS za rok 2021 získal básnik Judolf Jurolek
Stretnutie členov KNS dňa 28. septembra 2022 v podzemných priestoroch pod Mestskou knižniou v Bratislave malo slávnostný nádych pri odovzdávaní Ceny a prémií KNS za tvorbu z roku 2021.
Rok 2021 bol pre členov Klubu nezávislých spisovateľov plodný. Porota pre udelenie ceny a prémií KNS (Ján Zambor – predseda, Ján Gavura a Igor Hochel – členovia poroty) vyberala laureáta spomedzi deviatich autorov, zastúpená bola poézia, próza, tvorba pre deti, literárna veda a kniha rozhovorov a ich vlaňajších diel...
Napísať o dobrej knihe nie je nikdy neskoro
Zdenka Valentová – Belićová: Imigranti v babylonskej veži
Najznámejšia a najuznávanejšia prekladateľka slovenskej literatúry do srbčiny, laureátka prestížnej Hviezdoslavovej ceny a naša klubová kolegyňa Zdenka Valentová – Belićová v rokoch 2015 – 2017 pripravila a vo svojom domovskom časopise vojvodinskych Slovákov Nový život publikovala sériu trialógov medzi poprednými slovenskými a srbskými spisovateľmi, pričom ona sama nebola len „tým tretím“, ale stala sa skutočným demiurgom týchto rozhovorov, prichádzala s ich ideou a udávala im tón, a tak vznikol objavný súbor rozhovorov so 14 slovenskými a 14 srbskými autorkami a autormi...
Malý záznam - Volanie, 14. septembra 2022
Nádvorie pokropil dážď.
Za hlasom "Volania" sme zišli pod klenby podzemia. Bielo-biele steny,  meniace farby  tieňmi, ktoré ukladalo svetlo lámp. Svetlo premenené na zvuk. V póroch múrov šumel starý dobrý vánok večnosti.
Byť komorne, byť  prosto aj nevšedne, počkať si na slová, ktoré majú prísť v plynutí vymedzeného času. Nechať tú hlbinu v podsvetí starého mesta dosadnúť na svoju tvár, pretkať striebornou niťou slova svoje myšlienky a zostať celkom slobodný.
Medzi dvoma jazykmi a dvoma kultúrami
K osemdesiatke Ivana Čičmanca
Narodil sa 21. augusta 1942 v Bratislave a po augustovej okupácii v roku 1968 (ruské tanky sa objavili v uliciach nášho hlavného mesta práve v to osudové ráno 21. augusta) sa rozhodol emigrovať. Nedávno mi o tom napísal: „ Emigroval som do Nórska, čo som nikdy neskôr neoľutoval. Keď som sa v rokoch 1968-69 rozhodoval, ši mám emigrovať alebo nie, v prospech emigrácie silno zavážila aj predtucha, že nielen do tlače, ale aj do literatúry a ostatnej kultúry sa vráti cenzúra a politický dirigizmus, čo bola pre mňa priam neznesiteľná predstava“.
Ivan Čičmanec sa tak ako poaugustový emigrant ubránil tomu, čo sa u nás doma naozaj...
Archa bytostí a hlas medzi domami mesta
Literárna dielňa KNS je tohtoročnou sériou prezentácie tvorby autorov KNS a ich hostí, ktorá sa po druhýkrát konala na vnútornom nádvoríčku Mestskej knižnice na Klariskej  ulici  v Bratislave.   Večer 10. augusta 2022 dostal názov Archa bytostí: predsedníčka KNS Judita Kaššovicová čítala zo  svojej poetickej tvorby súznejúcej s hudobným podkladom a dvaja hostia – Peter Prokopec a debutujúca poetka Alena Brindová. Soireé v autorskom prednese poetov dotvorili rozhovory, ktoré viedol Ján Gavura a hudobná tvorba gitaristu Ivana Tomoviča...
Sedemdesiatnik  Miroslav Dudok
S malým oneskorením (narodil sa 31. júla 1952) si chceme pripomenúť významné  životné jubileum jazykovedca, významného slavistu, univerzitného profesora a básnika Miroslava Dudka. Pochádza zo slovenskej vojvodinskej komunity (narodil sa v Erdeviku), študoval na slovenskom gymnáziu v Petrovci, vo vysokoškolských štúdiách pokračoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ale začiatky jeho literárneho a pedagogického pôsobenia sú spojené s Novým Sadom. Začínal ako redaktor mládežníckeho časopisu Vzlet, bol redaktorom Nového života, literárneho časopisu...

Eva Maliti Fraňová - Niekoľko myšlienok o pocitoch
Svoj román som nazvala O príjemných pocitoch, ale keď som na ňom začínala pracovať, sprvoti bol bez mena. Mala som len svoj zámer umelecky spracovať osudy konkrétnych osobností, hornouhorského aristokrata Pavla Pálffyho a jeho manželky, alebo jednej z manželiek, francúzskej spisovateľky Louise Vilmorin de Lévȇque, ľudí, ktorí na Slovensku niekedy žili a boli s ním nejako spojení, možno nie spätí, ale boli tu. Prípravu k románu predstavovalo štúdium množstva rôznorodých materiálov o svojich hrdinoch i o všemožných súvislostiach okolo nich...
STIGMA LÁSKY v siedmich otázkach Dany Podrackej a odpovediach Mily Haugovej
Drahá Mila,
Tvoje rozprávanie je o láske rozrastajúcej sa vo farebnosti záhrad, spätne prerastajúcich v lásku. V oboch sme nekoneční, tvoríme trojicu, ktorú možno nazvať svätou. Bez pozorovateľa niet pozorovaného. Keby nebolo záhrad, neboli by sme ich očami a kto by videl záhradu, keby nebolo lásky.
Teda, kto sme? Trojjediní  - Trojjediný, rozdrobení a zjednotení súčasne? Vieš to presne, že kto hľadá prameň, sám je prameňom, kto hľadá svetlo, už ho raz našiel...
Cena Miroslava Ivanova pre Antona Baláža
V rámci medzinárodného knižného festivalu Svět knihy Praha, udelili slovenskému spisovateľovi Antonovi Balážovi za trvalý prínos českej a slovenskej literatúre faktu prestížnu Cenu Miroslava Ivanova. Slávnostné udelenie ceny sa uskutočnilo 10. júna 2022. Pre zdravotné problémy sa Anton Baláž nemohol na odovzdávaní osobne zúčastniť. Cenu v jeho mene prevzal predseda Svetového združenia Slovákov žijúcich v zahraničí a riaditeľ Slovenského domu v Prahe Vladimír Skalský.
Laudácio na laureáta predniesol historik a autor kníh literatúry faktu Michal Macháček.

KBS ocenila osobnosti kultúry cenou patróna umelcov Fra Angelico, medzi nimi aj dvoch členov KNS
 
Bratislava 24. mája 2022 (TK KBS) — Cenu patróna umelcov Fra Angelico si v Primaciálnom paláci v Bratislave prevzali ďalší laureáti v oblasti slovesného, výtvarného a hudobného umenia a tí, ktorí sa vo svojej tvorbe i práci mimoriadne pričinili o rozvoj kresťanskej kultúry na Slovensku. Ocenila ich Rada KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru, ktorú vedie ordinár Ozbrojených zborov a ozbrojených síl SR Mons. František Rábek. Medailu s vyobrazením patróna umelcov s diplomom udelil oceneným biskup Rábek. Na slávnosti, ktorá sa konala po 20-krát, sa zúčastnil zástup osobností z oblasti cirkevného, kultúrneho a spoločenského života, ako aj známi a priatelia ocenených. Oceňovaniu predchádzala svätá omša za umelcov...
 
Májové stretnutie KNS s leitmotívom krajiny a záhrady
V otvorenom priestore kaviarne Adriana (na začiatku ružinovskej štvrte Trávniky) sme 26. mája 2022 otvorili tohtoročné stretnutia Klubu nezávislých spisovateľov – v podobe javiskovej prezentácie tvorby našich členov.
Májovému stretnutiu predseníčka KNS Judita Kaššovicová  pririekla leitmotív Krajina – Záhrada.  Juraj Kuniak naše literárne soiré uviedol svojou reflexiou na túto tému, a v nej exkurziu svojho vnímania krajín, v ktorých pôsobil, a spomienky stretnutia s výtvarníkmi a spisovateľmi, ktoré sa ako stromy zakorenili v jeho živote a tvorbe. Prizvaný hosť – multiinštrumentalista Michal Smetanka...
Extáza/ Obrazy o nej
Dňa 11. mája 2022 sa konala v historickej budove Štátneho divadla v Košiciach premiéra unikátneho autorského baletného predstavenia Extáza/Obrazy o nej, za ktorým stojí medzinárodne uznávaný tanečník a choreograf, riaditeľ baletu ŠDKE Andrej Petrovič.
Hudbu k baletu skomponoval legendárny Vladislav "Slnko" Šarišský.
Kostýmy a scénu vytvorila oceňovaná scénografka a kostýmová výtvarníčka Diana Strauszová, dramaturgiu dramaturgička baletu SND Eva Gajdošová.
Autorom scenára a textov predstavenia je člen KNS Tomáš Straka.
Erik Jakub Groch získal Cenu Dominika Tatarku za rok 2021
Nositeľom Ceny Dominika Tatarku za rok 2021 sa stal Erik Jakub Groch.
Výročnú literárnu cenu udeľuje Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika v spolupráci s porotou Ceny Dominika Tatarku a Nadáciou Milana Šimečku za výnimočné literárne dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odka Dominika Tatarku. Erik Jakub Groch si cenu prevzal  v Pálfyho paláci v Bratislave 10. mája 2020, predovšetkým ako ocenenie jeho básnickej zbierky Viety (vyd. Skalná ruža). Autor názov zbierky vysvetľuje, že Viety sú zo slov vietor a vety, čiže vietor v pohybe...
Pamätná izba Kláry Jarunkovej
Po trojročnej obnove jej rodného domu v Šumiaci, v miestnej časti horehronskej obce Červená skala otvorili 29. apríla 2022 Kláre Jarunkovej v časti domu jej pamätnú izbu. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo pri príležitosti 100. výročia jej narodenia a zúčastnila sa na ňom aj jej dcéra Dana Zacharová, známa výtvarníčka, ktorá svojimi kresbami a grafikami sprevádzala aj literárne diela svojej matky.
Zásluhou Dany Zacharovej je v pamätnej izbe aj pôvodný nábytok z bratislavského bytu Kláry Jarunkovej: nechýba ani spisovateľkin pracovný stôl, za ktorým táto naša najprekladanejšia autorka priprav...
Eva Maliti Fraňová: O príjemných pocitoch
Pavol Pálffy a Louise de Vilmorin - Príbeh rozpamätávania - Vydavateľstvo SLOVART, Bratislava 2021
Na úvod rozhovoru s autorkou knihy hneď uvediem, že príbeh rozpamätávania na manželstvo grófa Pavla Pálffyho de Erdöd a jeho francúzskej manželky Louise de Vilmorin je situovaný prevažne do Budmeríc, do kaštieľa, ktorý viac ako polstoročie bol sídlom Domova slovenských spisovateľov. Bol som jedným zo stoviek autorov, ktorí spoznali a ocenili tvorivú atmosféru kaštieľa s udržiavaným anglickým parkom a inšpiratívnymi výletmi do okolitých lesov, preto som sa s osobitným záujmom do knihy začítal. Vyvolala vo mne množstvo asociácii i zvedavých otázok a tie tvoria obsah rozhovoru s našou klubovou kolegyňou, prekladateľkou z ruskej literatúry, literárnou vedkyňou, divadelnou autorkou a prozaičkou Evou Maliti Fraňovou...
Naša pani Klára
K storočnici spisovateľky Kláry Jarunkovej
Patrila k zakladajúcim členkám Klubu nezávislých spisovateľov a spolu s Milanom Rúfusom, Petrom Karvašom,  mladšími členmi Milanom Lasicom, Tomášom Janovicom či Pavlom Vilikovským boli celou literárnou obcou vnímaní ako osobnosti, ktoré už mali trvalé miesto v dejinách modernej slovenskej literatúry – a tvorivá autorská nezávislosť bola emblematickým znakom ich tvorby. 28. apríla by sa Klára Jarunková dožila storočnice a Slovenské pohľady si ju v čísle 4/1922 pripomenuli spomienkovými textami Otakara Kořínka, Tomáša Janovica, Ondreja Sliackeho...
Aktualita s nádychom závisti
Patril som k prvým čitateľom (ešte v rukopise) knihy Miroslava Dobiaša Adam a tajomstvo orloja a okrem povzbudenia debutanta som ocenil výborne napísaný príbeh s potrebnou mierou tajomstva v diele určenom mladému čitateľovi, navyše s takou mierou poznania histórie a tajomstiev pražského orloja, k akému som sa ja, jeho častý návštevník a trvalý obdivovateľ nikdy nepriblížil. Nepochyboval som zároveň, že kniha bude mať čitateľský úspech, čo sa krátko po jej vydaní aj potvrdilo. Autor teraz zažil aj prvé  živé čitateľské stretnutie. Keď som si prečítal jeho bezprostredné dojmy z besedy a pozrel fotografiu, aký rad sa vytvoril pri kúpe knihy, premkol ma pocit závisti – pravdaže, žičlivej...     
Židovská tematika ako súčasť medzikultúrneho dialógu
Pred troma rokmi obohatil našu literárnu scénu nové periodikum Stredoeurópske pohľady , časopis pre jazyk, literatúru, kultúru a média. Publikujú v ňom slovenskí, českí, maďarskí a poľskí literárni vedci, ktorí predstavujú osobností a aktuálne témy svojich národných literatúr a zároveň prinášajú zaujímavé pohľady na zložitý systém vzájomných vzťahov a ich presah do multikultúrnych aspektov prítomných v prezentovaných umeleckých dielach. Každé číslo časopisu je zároveň tematicky zamerané...
AOSS poctila Johna Minahaneho Cenou P. O. Hviezdoslava za rok 2021
Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska udelila prestížnu Cenu P. O. Hviezdoslava za rok 2021 írskemu prekladateľovi a básnikovi Johnovi Minahanemu za jeho významné prekladateľské počiny, a predovšetkým za preklad Krvavých sonetov P. O. Hviezdoslava do anglického jazyka (The Bloody Sonnets, vyd. LIC, 2018). Slávnostné odovzdanie ocenenia sa konalo 9. marca 2022 v obradnej sieni Zichyho paláca v Bratislave...
 
Reflexie Márie Bátorovej
Televízna podoba Hronského románu Jozef Mak, ktorú vysielala RTVS 1. januára 2022, dala širokému diváckemu okruhu možnosť konfrontoval toto dielo nášho povinného, neskôr odporúčaného maturitného čítania s jeho dramatickým vizuálnym stvárnením a pre mnohých divákov aj nové začítanie sa do románu nášho literárneho klasika. Pre literárnu vedkyňa Máriu Bátorovú, autorku monografie Jozef Cíger Hronský a moderna. Mýtus a mytológia v literatúre to bol podnet priblížiť v texte Televízna podoba Jozefa Maka – aj ako podnet na návrat k jeho dielu širšie tvorivé i literárnohistorické súvislosti jeho vzniku a jeho zaradenie (spolu s románom Andreas Búr ) do kontextu medzivojnovej európskej románovej tvorby...
Rudolf Dobiáš: Noci a dni
Pod rovnakým názvom, ale u nového vydavateľa Parcela, s.r.o, 2021, sa do čitateľského povedomia opäť vracajú verše básnika, pre ktorého poézia bola predovšetkým azylom, do ktorého sa musel uchýliť v rokoch – tie potom narástli na desaťročia – po návrate z jáchymovských lágrov. Zbierka vyšla práve v čase, keď RTVS uviedla hodinový filmový dokument Aleny Čermákovej Svetlo na konci dňa a jeho príbehovým ťažiskom bol práve básnický osud Rudolfa Dobiáša...
Kniha španielskej poézie
Kniha španielskej poézie vyšla v preklade a s komentármi Jána Zambora a predstavil v nej okrem mozarabskej lyriky, starej kastílskej ľudovej poézie a romancí tvorbu takmer šesťdesiatich básnikov: od stredoveku, cez renesanciu, barok, klasicizmus, romantizmus a literárne prúdy 20. storočia po súčasných tvorcov. Dielo má charakter komentovanej antológie a jeho osobitosťou je, že španielsku poéziu zahŕňajúcu tisícročie jej vývinu približuje nielen prekladmi, ale aj jej reflexiou. Popri rámcovom prehľade vývinu španielskej poézie...

Zomrela Kveta Dašková (23. 8. 1935 v Piešťany - 27. 12. 2021 Miloslavov)
Domom sa rozlieha teplé svetlo, je zakúrené, Pipo veselo poskakuje na poličke, mačička Bodka a psík Dorinka driemu schúlené do veľkého klbka. O všetko je postarané. Bytosti, ktoré prišli do blízkosti tohto domu vytvorili bezpečie. Nikto neostáva sám, prozreteľnosť pozná všetky naše cesty. Už netreba ani rozlíšiť, či sa príbehy dejú v realite knižných dejov, alebo sú v dimenzii skutočného života...
Peter Juščák sa stal predsedom AOSS
Novým predsedom Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS) sa stal spisovateľ a publicista Peter Juščák, ktorý stojí na čele jednej jej organizácií – Obce spisovateľov Slovenska. Na čele AOSS vystriedal básnika Erika Markoviča. Rada AOSS zvolila Petra Juščáka na mimoriadnom zasadaní 16. novembra 2021.
AOSS združuje šesť spisovateľských organizácií – Klub nezávislých spisovateľov, Obec spisovateľov Slovenska, Slovenské centrum PEN, Klub spisovateľov literatúry faktu, Spolok maďarských spisovateľov na Slovensku a Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku.
Prezentácia knihy Dar a bremeno dvojitej identity
V rámci Študentských dní nitrianskych univerzít zorganizoval 16. novembra 2021 Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre spoločne s Klubom nezávislých spisovateľov v Bratislave prezentáciu knihy rozhovorov Dar a bremeno dvojitej identity slovenského prozaika a novinára Antona Baláža s literárnym vedcom a dlhoročným vysokoškolským pedagógom FSŠ UKFv Nitre profesorom Tiborom Žilkom. Podujatie sa v súvislosti s protipandemickými opatreniami uskutočnilo kombinovanou formou.
Chlapec z Kysúc, môj priateľ Miro Cipár
Na počiatku bolo slovo Milana Resutíka, keď mi v nedeľu 7. novembra telefonoval, že Miro Cipár je v nemocnici a je na tom zle. A na druhý deň médiá oznámili, že v pondelok 8. novembra nás opustil maliar, grafik, sochár, dizajnér, ilustrátor Miroslav Cipár.                         
Cipár je pravdepodobne   najvšestrannejší slovenský výtvarník. Narodil sa v 8. januára 1935, na kopci  Semeteš v obci   Vysoká nad Kysucou. Študoval na Pedagogickej fakulte jazyk slovenský   a výtvarnú výchovu, na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave...
Zomrel profesor Anton Uherík
Nech Ti svieti svetlo jasné, drahý Tónko Uherík
Už len v paralelnom svete predstáv budeme posedávať v kaviarni na námestí, za mlčanlivej účasti hrdinských bojovníkov, chrániacich mier a naše nekonečné rozhovory. Poštovou ulicou bude poletovať zlatisté lístie. Jesennou hmlou a ospalo sa predierajúcimi lúčmi slnka ráno o 10.00 zavonia káva. Budeme sedieť na terase, lebo jesenný chlad nám v paralelnom svete príjemne ovieva tváre...
Konvália na divadelných doskách
Na bratislavskej scéne divadla L + S uviedlo divadlo LUDUS 3. októbra 2021 premiéru divadelnej hry Konvália. Ako napovedá názov, ide o adaptáciu úspešného rovnomenného románu Denisy Fulmekovej, ktorý sa vracia do čias druhej svetovej vojny, na pozadí ktorej vrcholí vzťah františkána a básnika Rudolfa Dilonga a mladého židovského dievčaťa Valérie Reiszovej. Pre Denisu Fulmekovú je to zároveň aj príbeh rodinný, keďže dcérou, ktorá sa im narodila počas vojny, je jej mama.
„Približne pred štyrmi rokmi ma oslovila mladá režisérka Sára Zetocha Čermáková...
CENA A PRÉMIE KLUBU NEZÁVISLÝCH SPISOVATEĽOV ZA ROK 2020 SI OCENENÍ AUTORI PREVZALI NA KOMORNOM KLUBOVOM STRETNUTÍ
Odovzdanie Ceny KNS a prémií KNS za tvorbu vydanú v roku 2020 pripravila predsedníčka KNS Judita Kaššovicová v novom priestore kaviarne Adriana, uspôsobenej pre malé umelecké produkcie. Klubové auditórium bolo kvôli pretrvávajúcej pandémii aj v septembri 2021 komornejšie než sme si všetci želali, avšak ocenenia odovzdali členovia poroty osobne – s kyticou a úsmevom. Juraj Kuniak ocenených autorov vyspovedal, a literáti mali v svojich blízkych klubových kolegoch hlboko vnímavé publikum.
Pokračovanie
Na knižnom veľtrhu Svět knihy KNS zastupovala Eva Maliti Fraňová
Naša členka Eva Maliti Fraňová sa prednedávnom zúčastnila pražského knižného veľtrhu Svět knihy, ktorý sa konal od 23. do 26. septembra 2021. Veľtrh sa konal v náhradnom termíne, keďže pôvodný vlaňajší ročník sa kvôli pandemickej situácii nemohol uskutočniť. Prenesenie termínu na príjemné dni začiatkom jesene však prinieslo nesmiernu radosť milovníkom literatúry, ktorí v hojnom počte nadšene vítali „pohyblivý“ sviatok kníh.
Prozaička na veľtrhu predstavila svoj román Kustódi//Arianina kniha v českom preklade poetky Boženy Správcovej...
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah