Jaksicsová_Herodes - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Vlasta Jaksicsová: Čas Herodes alebo šťastný vek?

Kniha historičky Vlasty Jaksicsovej predstavuje výber publikovaných starších, novších i nepublikovaných vedeckých štúdií, článkov, esejí a statí za posledné desaťročie. Vychádza v rámci edície „slovenskej historiografie“ na pôde jej materského pracoviska, Historického ústavu SAV.
Tematika Jaksicsovej monografie je situovaná do problémového poľa kultúrnej histórie, v užšom vymedzení: histórie slovenskej modernej kultúry s tromi uzlovými bodmi –  intelektuál, kultúra, politika. Ich význam sa mení v súlade s kultúrno-spoločenským kontextom a umiestnením v čase. Autorkine východisko je preto prirodzene interdisciplinárne, otvorené. Jaksicsová si všíma kultúrne a spoločenské súvislosti mapovaných javov, pracuje s viacerými kontextami a s veľkými tematickými celkami. Vedomým spôsobom sa vystavuje istému riziku – píše o veciach známych, ale súčasne prezrádza svoje uvažovanie, ktoré je autorsky jedinečné.
 
Základným rámcom Jaksicsovej úvah je modernita, pojem, ktorý zastrešuje široký okruh tém, no súčasne sa viaže aj na istý typ naladenia ako sú entuziazmus, pocit zodpovednosti za súčasnosť, angažovanosť. Preto celkom prirodzene v centre jej záujmu sú predovšetkým exponované osobnosti slovenského kultúrneho života (L. Novomeský, M. Urban, A. Matuška, V. Clementis, A. Dubček a iní) a ich kanonické príbehy, uchopené však znova a inak. Jaksicsovej odborné a vedecké príspevky umožňujú chápať príbeh slovenskej modernej kultúry ako legitímnu súčasť jej stredoeurópskej a európskej verzie, tvoria konzistentný celok, ktorý síce nie je usporiadaný chronologicky, ale vytvára plynulý príbeh.  
 
Autorke sa podarilo vystihnúť poetiku slovenských sporov v dlhom dvadsiatom storočí, plnom ruptúr a poznačených diskontinuitným vývojom. Od manifestu hanby po spor o Dubčeka, no najmä od medzivojnového obdobia po koniec päťdesiatych rokov.
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah