Milcak_Provincne - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Marián Milčák: Provinčné básne
Vydavateľstvo Modrý Peter 2021
Zbierka Mariána Milčáka Provinčné básne sa pokúša pomenovať existenciálnu situáciu subjektu, jeho nezaradenosť či skôr nezačleniteľnosť do súvislostí sveta. Univerzum, ktoré sa v tomto umeleckom obraze neúnosne zužuje, a pre človeka znamená nevyhnutné obmedzenia, prekonáva Milčákov subjekt (básnickým)overovaním diferencovaných vnútorných mechanizmov. Motivicky sa toto úsilie projektuje ako komunikačná skepsa vychádzajúca z (ne)možností jazyka (teda istá komplikácia v hľadaní adekvátneho umeleckého riešenia), ako neuróza kompenzujúca „normalitu“ spoločnosti, ako persifláž výsostne racionálneho prístupu k ľuďom a svetu, ale aj ako autentické osobné zranenia či prehry, ktoré sa však v texte prezentujú s patričnou dištanciou. Milčákov subjekt je pozorovateľ, ktorý má ambície pozorovaním zmeniť deficitne a neuspokojivo pociťovaný svet. Toto úsilie sa prejavuje aj v poetike a v pokusoch inovovať básnický obraz. V Provinčných básňach sú frekventované alúzie na historicky dôležité básnické iniciatívy, ale aj na filozofické či vedecké postoje. Text osciluje medzi mimetickým básnickým komunikátom a nemimetickou skicou, vždy je však vo významovom poli zlyhávanie ľudskosti alebo človeka. Tento dramatický záznam o ohraničenej situovanosti subjektu je čitateľsky príťažlivý a umelecky svieži.
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah