Taneski_Dislokacie - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Zvonko Taneski: Poetika dislokácie
(Komparatistické sondy k migráciám v južnoslovanských literatúrach po roku 1989)
Vo vydavateľstve Univerzity Komenského v Bratislave vychádza vedecká monografia Poetika dislokácie – Komparatistické sondy k migráciám v južnoslovanských literatúrach po roku 1989.

Jadrom vedeckej monografie je systematický výskum faktografickej prítomnosti južnoslovanských literatúr na Slovensku (v abecednom poradí: bosnianskej, bulharskej, čiernohorskej, chorvátskej, macedónskej, slovinskej a srbskej) z hľadiska poetiky dislokácie, predstavenie problematiky literárnej migrácie a jej modifikácie po roku 1989 a poskytnutie uceleného prierezu o vydaných knižných prekladoch z týchto literatúr u nás až po súčasnosť (končiac rokom 2019).
Monografia Poetika dislokácie (Komparatistické sondy k migráciám v južnoslovanských literatúrach po roku 1989) prináša nové podnety pre literárnu komparatistiku i teóriu prekladu na Slovensku a zároveň je príspevkom zvyšovania záujmu slovenskej kultúrnej spoločnosti o južnoslovanské literatúry, najmä pri príležitosti 30. výročia pádu komunistických režimov v strednej a východnej Európe. Demokracia, ktorej základy sa položili pred tridsiatimi rokmi, je živý proces a aktívna obrana demokratických hodnôt, odzrkadlených aj v literárnej tvorbe, a je naďalej nevyhnutná aj v súčasnosti. Aj preto má táto monografia ambíciu stať sa relevantným príspevkom k zaznamenaniu neustále prebiehajúcich vývojových zmien dislokačného priestoru, a tým rozšíriť a prehĺbiť stav poznania tejto problematiky v súčasných literárnovedných a komparatistických štúdiách.
 
Recenzenti diela sú prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. (Slovenská akadémia vied / Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko), prof. dr. sc. Zvonko Kovač (Univerzita v Záhrebe, Chorvátsko) a prof. dr. Danijela Kostadinović (Univerzita v Niši, Srbsko).
 
Knihu v roku 2021 vydala Univerzita Komenského, Bratislava,  2021.
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah