Zdenka_eterizacia - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Zdenka Valentová-Belićová: Éterizácia

Básnická zbierka Zdenky Valentovej Belićovej vyšla po anglicky Etherization out-of-conTEXT (Éterizácia mimo konTEXTu) v preklade Smiljany Piksiades a Juliany Grahamovej, žijúcich v Thunder Buy v Kanade. Knihu vydalo Slovenské vydavateľské centrum
v Báčskom Petrovci  v roku 2022.  V predchádzajúcom roku vyšla v preklade týchto prekladateliek Valentovej básnická zbierka Apokryphaby Lilith (Apokryfy podľa Lilit).
 
V doslove k zbierke  Éterizácia mimo konTEXTu básnik Ladislav Čáni píše: Autorka si je vedomá skutočnosti, že pre autentický básnický jazyk je nevyhnutné dosiahnuť jednotu gnozeologických otázok a ich formálneho výrazu. Prvý dôkaz, že autorka chápe zložitosť básnického  procesu, nachádzame už v samom názve zbierky Éterizácia, ktorý determinuje základné rámce jej básnického postupu. Poézia Zdenky Valentovej-Belićovej je proces duchovného a metafyzického hľadania, ktorý sa uskutočňuje v konkrétnom kon/texte. Éter je termín, ktorý ešte v starogréckej mytológii predstavuje kvintesenciu, nebeský priestor, v ktorom sa vznášajú hviezdy, čistý vzduch, ktorý vdychujú bohovia, kým obyčajní smrteľníci dýchajú aer. V tomto zmysle môžeme termín éterizácia chápať nielen v jeho základnom význame ako opájanie, ale aj ako metaforu večného úsilia človeka dosiahnuť duchovné výšky či ako metaforu básnickej tvorby všeobecne. Naozaj, éter je aj prázdny priestor, ničota a  v mnohých aspektoch problematizuje pozíciu lyrického subjektu v jeho úsilí dosiahnuť vysnívaný ideál.
 
Druhý aspekt je kontext, v ktorom prebieha celý proces poznania ako spôsob vnútornej výstavby lyrického subjektu. Kontext určuje koordináty našej pozemskej existencie, definuje problém bytia v jeho kultúrnom a historickom aspekte, kontext je naše fyzické telo, kontext je dokonca aj text básne. Kontext je dôvod nášho vynárania sa z ničoty a to, prečo sa nakoniec vyčerpáme a padáme. Poukazovať na tieto dva protikladné aspekty duchovného nekonečna a fyzickej temporálnosti a neupadnúť do pozície nevyriešitelného paradoxu je v poézii nemožné. Poézia koniec koncov ani nemá funkciu arbitra pri riešení nevyriešiteľných dilem. Jej poslanie je  svojským spôsobom artikulovať všetky protirečivosti, ktoré vyplývajú z našej božskej schopnosti tvorenia a menenia seba samých a sveta, v ktorom existujeme v našej nedokonalej a neukončenej fyzickej podobe. Keď čítame zbierku Éterizácia, máme dojem, že autorka hovorí práve o tom.
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah