Zdenka_srbi - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Zdenka Valentová-Belićová: Obraz Srbov v slovenskej literatúre
 
Kniha Obraz Srbov v slovenskej literatúre vyšla v roku 2022 v edícii Vedecké zošity Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci v Srbsku a v srbskej obmene vo vydaní Matice srbskej a Archívu Vojvodiny. Vznikla ako dizertačá práca s pôvodným názvom Imagologické podnety pre súčasnú literárnu estetiku v rámci doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského na Katedre estetiky, v študijnom programe Estetika a študijnom odbore filozofia u školiteľa doc. PhDr. Michala Babiaka, Mr.
 
Štúdia obrazu srbského ľudu v slovenskej literatúre vznikla v intenciách srbsko-slovenských literárnych a kultúrnych vzťahov metodológiou, ktorá sa zameriavala na kultúrnu interakciu medzi týmito dvoma národmi. S cieľom odpútať pozornosť od kultúrnych, historických a iných neliterárnych faktov je obraz Srbov a motívy súvisiace s týmto národom a jeho kultúrou analyzovaný imagologickým prístupom. V knihe, okrem problematiky vzniku stereotypov, ktoré sa o Srboch vytvorili v slovenskom kultúrnom kontexte, je stredobodom záujmu otázka ich funkcie v spoločenskom, teda kultúrnom kontexte, a konkrétne literárne diela. Najstaršie písomné pamiatky v slovenskej literatúre, v ktorých nachádzame obraz Srbov, sú zo 16. storočia. Vtedajší obraz Srbov sa len veľmi málo líši od toho, ktorý je prítomný v súčasnej slovenskej literatúre, čo je istým potvrdením inertnosti a dlhého trvania symbolického myslenia a videnia iného a cudzieho v jednom kultúrnom priestore. Obraz Srbov sa v slovenskej literatúre objavuje častejšie od klasicistického a predromantického obdobia a s výnimkou niektorých literárnych období pretrváva dodnes.
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah